< terug Home » Blog » Een ‘pro deo’ advocaat of advocaat op toevoegingsbasis

Een ‘pro deo’ advocaat of advocaat op toevoegingsbasis

Die terminologie komt u vaker tegen.

Wist u dat u tegenwoordig ook voor de hulp van een WSNP-bewindvoerder een toevoeging kunt ontvangen?

De WSNP-bewindvoerder wordt niet alleen benoemd door de rechtbank bij de toelating tot een schuldsaneringsregeling. Veel mensen weten niet dat u ook voor de aanvraag van een WSNP terecht kunt bij een WSNP-bewindvoerder. De WSNP-bewindvoerder beschikt namelijk over de daartoe benodigde kennis én is daartoe bevoegd. Deze bevoegdheid was voorheen al aanwezig, maar hier werd niet vaak gebruik van gemaakt bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de kosten en het ontbreken van een reserve hiervoor. Met de komst van de pilot waarbij toevoeging wordt verleend voor deze hulp worden de eventuele drempels weggenomen en wordt beoogd de doorstroming naar de WSNP te bevorderen.

Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP

Met ingang van 1 mei 2021 kan de schuldenaar een toevoeging aanvragen voor de vergoeding van de werkzaamheden voor de indiening van een WSNP-verzoek door een WSNP-bewindvoerder. Dat wil zeggen dat de schuldenaar voor de rechtsbijstand voor een WSNP-verzoek slechts een eigen bijdrage van de laagste categorie hoeft te betalen. De rest van de kosten wordt vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand. In sommige gevallen heeft u zelfs recht op bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage en kost het u uiteindelijk niets. Deze toevoeging is vorm gegeven in de “Pilot toevoeging verzoek toelating WSNP” en is opgezet door de Raad voor de Rechtsbijstand.

Welke werkzaamheden worden vergoed door deze toevoeging?

De WSNP- bewindvoerder toetst of het aanbod in het mislukte minnelijk traject (buiten de rechter om) voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, stelt vervolgens een verzoekschrift op voor de toelating tot de WSNP en dient deze in bij de rechtbank. In sommige gevallen zal de WSNP-bewindvoerder een verkort minnelijk traject beproeven, waarna alsnog een verzoek voor de toelating tot de WSNP kan worden ingediend. Indien een minnelijk traject kansloos lijkt, kan de WSNP-bewindvoerder een verklaring schrijven waaruit blijkt dat een minnelijk traject niet mogelijk is. Dat kan diverse redenen hebben: een onverdeelde boedel in een scheiding, een eerdere schuldregeling die is mislukt, fraudevorderingen of alimentatieverplichtingen. Afhankelijk van de omstandigheden kan in dergelijke gevallen rechtstreeks een beroep worden gedaan op de WSNP.

Onze WSNP-bewindvoerders staan ingeschreven in het register van WSNP-bewindvoerders van de Raad voor de Rechtsbijstand en komen in aanmerking voor een toevoeging op grond van deze pilot. Zij hebben ervaring met het opstarten van minnelijke trajecten en het indienen van een verzoek voor de toelating tot de WSNP. Zij werken voortvarend en resultaatgericht.

De effecten van geldzorgen op mensen met langdurige geldproblemen zijn groot. Mensen functioneren niet meer op het niveau dat zij gewend zijn, omdat zij – als gevolg van geldzorgen – afgeleid zijn. Dit kan doorwerking hebben in het dagelijks leven, op het functioneren op het werk en bij het maken van beslissingen voor de langere termijn. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een hoger ziekteverzuim. De beste remedie is een structurele aanpak van de schuldenproblematiek.

Bent u werkgever en heeft u een werknemer met een problematische schuldensituatie en weet hij of zij geen raad meer? Of is een minnelijk schuldentraject al voor uw werknemer opgestart en duurt het simpelweg te lang? Neemt u dan contact op voor een gesprek om te bekijken of wij u of uw werknemer kunnen begeleiden naar een WSNP-traject.

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met een medewerker advocatuur die op deze pagina getoond wordt. Of maak een belafspraak en vraag vrijblijvend telefonisch advies op het tijdstip dat u past