< terug Home » Blog » Een conflict met de buren

Een conflict met de buren

Advocaat burenrecht Heerenveen

“Beter een goede buur dan een verre vriend”, zo luidt het gezegde. Helaas is er in de praktijk juist regelmatig onenigheid tussen buren. Iedereen kent de klassieke ‘burenruzie’. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een geschil over bomen en struiken die te dicht bij een schutting staan, onenigheid bij het bepalen van de erfgrens tussen uw beide percelen, geluidsoverlast of een ruzie over het recht van overpad.

Burenrecht – ook als de erven niet aan elkaar grenzen

Indien het geschil betrekking heeft op de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven spreken we van burenrecht. “Naburigheid” hoeft echter niet altijd te betekenen dat de erven ook daadwerkelijk aan elkaar grenzen. Ook in situaties of bij handelingen bij een erf dat invloed heeft op een ander erf is sprake van naburigheid, ook als die erven dus niet naast elkaar liggen.

Overlast of hinder van buren

De vrije uitoefening van het eigendomsrecht wordt meestal beperkt door het burenrecht. U moet tenslotte rekening houden met uw buren en u bent in die zin niet geheel vrij om te doen wat u wil. Het burenrecht heeft daarmee ook een maatschappelijke betekenis en geeft aan hoe u en uw buren zich behoorlijk moeten gedragen ten opzichte van elkaar. Indien er sprake is van “het verspreiden van rumoer, trillingen, stand, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of het ontnemen van steun” spreekt de wet van overlast of hinder. De juridische kwalificatie van hinder is een zogenaamde ‘onrechtmatige daad’.

Maar wanneer is iets nou onrechtmatig?

De rechter kan uw buurman tenslotte alleen maar laten stoppen indien de hinder ook onrechtmatig is. Hiervan is sprake als er een inbreuk op een recht wordt gemaakt, die schade veroorzaakt en die schade vervolgens toerekenbaar is aan de veroorzaker van die schade. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast vanwege luide muziek van uw buren, een tapdansende bovenbuurvrouw of de buurman die zijn klusjes in huis en/of tuin altijd heel vroeg op zondagochtend doet. Deze situaties kwalificeren al gauw als hinder, maar wanneer is die hinder ook daadwerkelijk onrechtmatig en kan die via een rechterlijk verbod worden beëindigd? Wij kunnen u helpen uw situatie te analyseren.

Een conflict over de erfgrens

Er kan bij buren ook discussie of een geschil ontstaan over de erfgrens tussen twee percelen. Regelmatig worden er procedures gevoerd om de precieze erfgrens te laten bepalen. Meestal is de erfgrens vastgelegd in het openbaar register van het Kadaster, maar de erfgrens kan, door bijvoorbeeld verjaring, niet meer overeenkomen met hetgeen door het Kadaster is opgenomen. Als de erfgrens door verjaring verschuift, is sprake van een erfdienstbaarheid.

Bomen op de erfgrens

Beeldt u zich bijvoorbeeld eens in dat uw buren een ‘groene’ erfafscheiding (een rij bomen of struiken) hebben geplaatst, 30 cm over uw erfgrens met deze buren. Als deze groene erfafscheiding al meer dan 20 jaar zo staat, zonder dat u daar bezwaar tegen maakte, kan sprake zijn van verjaring en (vestiging van) een erfdienstbaarheid. Een erfscheiding van bomen en/of struiken kan überhaupt aanleiding voor discussie met buren zijn. Want wie betaalt de kosten voor de erfafscheiding en wie onderhoudt de erfafscheiding? In het burenrecht is onder andere geregeld hoever een boom of struik van de erfgrens mag worden geplant en dat de kosten van de erfafscheiding voor rekening van beide buren ‘bij helfte’ komen: buren delen de kosten. Daarbij is er overigens een verschil tussen bouwen tegen de erfgrens en bomen/struiken planten tegen de erfgrens. Wij kunnen u hierover meer vertellen.

De regels van het burenrecht

Gesteld kan worden dat de regels in het burenrecht ruim, maar toch ook duidelijk zijn. Daarbij moet worden benadrukt dat de redelijkheid een grote rol speelt. Zo mag bij een vordering nooit sprake zijn van misbreuk van bevoegdheid en wordt in de praktijk veelal getracht tot een compromis te komen.

Heeft u een burenruzie of dreigt er een geschil te ontstaan?

Wij hebben de nodige kennis, expertise en ervaring om eventuele problemen met uw buren tot een goede oplossing te brengen. Wanneer u vragen heeft over uw situatie, burengeschil of burenruzie kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten voor een vrijblijvend advies. Onze advocaten behartigen graag uw belangen, wijzen u op uw rechten en zoeken samen met u naar de beste oplossing.

 

Gerelateerd aan dit onderwerp:

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.