< terug Home » Juridische vragen over Corona

Juridische vragen over Corona

Onze advocaten staan voor u klaar, ook tijdens de Coronacrisis

Het coronavirus houdt Nederland en de rest van de wereld in zijn greep. De gevolgen voor particulieren én ondernemers door corona zijn groot. 

Wat als u uw baan verliest? Of als u uw zaak moet sluiten? Wat als u te maken krijgt met financiële problemen of zelfs schulden? Of krijgt u uw facturen niet meer betaald? Heeft u problemen met uw verhuurder? Of bent u verhuurder en loopt u tegen problemen aan met uw huurder?

Bij Groenewegen advocaten zijn wij op de hoogte van alle relevante juridische vraagstukken rondom Covid-19. Hieronder vind u onze aandachtsgebieden rondom het coronavirus. Klik op een balkje om deze open/dicht te schuiven.

Staat uw vraag of situatie hier niet tussen? Maak dan vrijblijvend een belafspraak of stuur ons een e-mail via info@groenewegenadvocaten.nl.

Arbeidsrecht

Kan de werkgever werknemers verplichten om thuis te werken?
Het advies van het RIVM aan werknemers is om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit advies is een richtlijn, dus hoewel werkgevers hun werknemers op grond van dit advies van de overheid mogen verplichten om thuis te werken, kan daarop een uitzondering bestaan bij bijzondere omstandigheden die een “zwaarwegende reden” opleveren, zoals de praktische onmogelijkheid tot thuiswerken. Als een werknemer een of meerdere symptomen heeft van een besmetting met het coronavirus dan kan de werkgever deze werknemer in elk geval verplichten thuis te werken.

Thuiswerken is geen absoluut recht. Op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) kan een werknemer de werkgever wel verzoeken om aanpassing van de arbeidsplaats, al kan ook daaraan de werknemer geen recht op thuiswerken ontlenen. Als een werknemer een dergelijk verzoek doet, moet de werkgever het in overweging nemen, maar het staat hem vrij om het verzoek gemotiveerd af te wijzen.

Kan de werkgever medewerkers verplichten om op kantoor te werken?
Het advies van het RIVM aan werknemers is om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat advies is een richtlijn. Is dat, vanwege het soort werk dat de werknemer uit moet voeren niet mogelijk, dan mag een werkgever van zijn werknemers verlangen dat die werknemers gewoon op kantoor komen werken. De werkgever moet dan wel de benodigde maatregelen treffen om veilig te kunnen werken in die kantooromgeving. Daarbij kan het gaan om looproutes, schermen tussen bureaus en het op verschillende plekken beschikbaar stellen van ontsmettingsmiddelen.

Mag de werknemer een reeds geplande vakantie annuleren?
Nee, de werknemer mag een in overleg met de werkgever een vastgesteld vakantie niet zomaar eenzijdig intrekken. De werkgever kan een belang bij hebben dat de vakantie doorgaat, bijvoorbeeld vanwege planning. De coronacrisis maakt dat niet anders. Wij adviseren werkgever en werknemer dan ook om hier in overleg een oplossing voor te vinden.

Komt u daar niet uit? Dan zijn onze specialisten uiteraard bereid met u mee te denken.

Ik wil een arbeidsovereenkomst beëindigen, kan dat in deze tijd?
..

Huurrecht


Ik kan door de coronacrisis de huur van mijn woning/pand niet kan betalen, wat nu?
Het is verstandig om contact op te nemen met de verhuurder. U kunt aanbieden om een bedrag te betalen wat u wel kunt betalen en goede afspraken te maken over de achterstand. De afspraken kunt u dan het beste vastleggen in – bijvoorbeeld – een e-mail.

Ik heb mijn zaak gesloten, in verband met risico op besmetting. Hoef ik dan geen huur te betalen?
Als het uw eigen keuze is geweest om uw zaak te sluiten dat moet u in beginsel gewoon de huur betalen. Bij onmogelijkheid om te betalen zie vraag 1.

Ik heb meerdere huurders die niet willen of kunnen betalen, maar nu kom ik zelf in de problemen. Wat nu?
Het zou een optie kunnen zijn om al uw huurders, die in gelijke gevallen verkeren, hetzelfde voorsteel te doen. Daarbij kunt u als uitgangspunt nemen dat er gedeeltelijke betaling dient plaats te vinden om de financiële ‘pijn’ op die manier te verdelen.

Schulden en Corona


Door de Coronacrisis ontstaan er schulden. Wat kan ik doen?
U begint met het maken van een overzicht van de inkomsten, de uitgaven en de schulden. Is er voldoende inkomen om de vaste lasten te voldoen of gaan er nieuwe schulden ontstaan? Zijn er besparingen mogelijk? Voor welke schulden worden direct incassomaatregelen getroffen en hoeveel tijd heeft u om actie te ondernemen? Vervolgens doet u er goed aan contact op te nemen met schuldeisers en vraag om uitstel van betaling of om een betalingsregeling.

Is uw inkomen ontoereikend door terugval in verband met Corona? Onderzoek dan of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de overheid als aanvulling op het inkomen. De overheid ondersteunt verschillende beroepsgroepen en branches om het verlies van inkomen door de Coronacrisis op te vangen met behulp van steun- en herstelpakketten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl onder het kopje coronavirus: financiële regelingen. Vraagt u deze ondersteuning op tijd aan. Het kan enige tijd duren voordat de u de uitkering krijgt toegekend en op de rekening heeft staan.

Ik kan mijn schuldenstand niet meer overzien. Wat nu?
Als eerste stap is het van belang om de schulden te inventariseren. U kunt zelf een overzicht maken van de schulden die bij u bekend zijn. Gaat het om een eenvoudige schuld of om mindere complexe schuldenproblematiek, dan kan de gemeente u vaak kosteloos helpen. Bij schuldenproblematiek door een scheiding, onverkocht huis, faillissement of bijvoorbeeld inkomstenverlies door Corona bent u bij ons aan het juiste adres. Samen maken wij een actueel overzicht van uw schulden.

Vervolgens onderzoeken wij of het mogelijk is om buiten de rechter om een betalingsregeling af te spreken of een voorstel voor betaling van een percentage tegen finale kwijting aan te bieden aan uw schuldeisers. Lukt dit niet omdat uw schuldeisers niet mee willen werken, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de WSNP. Ook in dit laatste geval kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen van de WSNP. Indien u toegelaten wordt tot de WSNP doorloopt u een traject van drie jaar waarin u zoveel mogelijk van uw schulden aflost tegen finale kwijt met een schone lei als resultaat.

Ik ben gedagvaard i.v.m. schulden. Wat nu?
Controleer de dagvaarding. Kloppen de gegevens van de schuldeiser en komt de schuld overeen met de vordering die u open heeft staan? Zo ja, kunt u de vordering voldoen? In veel gevallen kunt u voor de zittingsdatum nog betalen en in sommige gevallen kunt u zelfs nog een betalingsregeling treffen. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat de dagvaarding wordt ingetrokken. Dit kan betekenen dat de procedure doorloopt en dat u de proceskosten verschuldigd bent. Let goed op de termijnen in de dagvaarding en de eventuele begeleidende brief.

Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u mondeling ter zitting verweer voeren of iemand machtigen verweer voor u te voeren. U kunt er ook voor kiezen om voorafgaand aan de zitting schriftelijk verweer voeren. Uw verweer dient u uiterlijk twee werkdagen vóór de zitting in bij de rechtbank met uw bewijsstukken.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw verweer? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Contractenrecht


Wanneer is er sprake van ‘overmacht’ bij contracten?
Er is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming in de nakoming niet aan een partij kan worden toegerekend. Volgens de wet, artikel 6:75 BW, is daarvan sprake indien de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In contracten en algemene voorwaarden wordt ook vaak een bepaling opgenomen omtrent overmacht. Verstandig is om deze bepaling te laten toetsen om te bekijken of de bepaling voldoende bescherming biedt.

Het gevolg van een geslaagd beroep op overmacht is dat de schuldeiser geen recht heeft op schadevergoeding en dat er geen nakoming van de overeenkomst kan worden gevorderd.

Zijn mijn contracten nog wel in orde?
Het is verstandig om (huidige0) contracten te (laten) toetsen om te bekijken of de contracten nog in voldoende mate passen bij uw huidige onderneming en/of positie. Ook toekomstige overeenkomsten, op verschillende vlakken, kunt u laten controleren of zelfs laten opstellen, door onze deskundige specialist(en).

Mag ik mijn producten/diensten nu ook pas leveren na volledige betaling?
Dat hangt af van wat er in de overeenkomst met de wederpartij is afgesproken/overeengekomen. Overeenkomsten zijn vormvrij en de afspraken kunnen dus verschillen.

Wilt u een concreet antwoord op een situatie die op u van toepassing is, neem dan eens contact op met een van onze advocaten.

Kan ik een overeenkomst nu ontbinden?
Als schuldeiser kunt u een contract ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming moet wel de ontbinding rechtvaardigen. Daar vindt dus een (belangen)afweging plaats. Een schuldenaar kan in het geval van overmacht eveneens (gedeeltelijke) ontbinding verlangen of op grond van onvoorziene omstandigheden de overeenkomst wijzigen.

Kan ik contractverplichtingen tijdelijk opschorten?
Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Wilt u een concreet antwoord op een situatie in uw geval, neem dan eens contact op met een van onze specialisten.

Heb ik recht op schadevergoeding als de wederpartij zich niet aan het contract houdt?
Een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting kan ertoe leiden dat de tekortkomende partij de schade die u door de tekortkoming leidt zal moeten vergoeden. Of u recht heeft op schadevergoeding en hoeveel schadevergoeding gevorderd kan worden, beoordelen wij graag voor u. Vergeet daarbij niet dat de tekortkomende partij misschien een beroep kan doen op overmacht met de gevolgen van dien (zie hiervoor)

Ondernemers en Corona

Binnenkort volgt hier meer informatie

Faillissementsvragen

Moet ik mijn faillissement aanvragen?
Op dit moment twijfelen veel ondernemers over hun toekomst. Het perspectief is ingewikkeld. Hoe lang gaat dit nog duren en heb ik nog wel de mogelijkheid om blijvend aan mijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen? Toch is het niet verstandig om te lichtvaardig over te gaan tot het aanvragen van uw eigen faillissement.

Denk eerst goed na over de mogelijkheden die het pakket aan noodmaatregelen vanuit de overheid u biedt en kijk of u met bepaalde schuldeisers afspraken kunt maken over betalingsregelingen en/of aanpassing van overeengekomen tarieven. Doe dit op tijd en zorg er voor dat u uw schuldeisers op de hoogte houdt van wat u wel of niet kunt doen.

Alleen als u zeker weet dat het echt een ‘verloren zaak’ is, zou uw eigen aangifte van een faillissement kunnen doen. Dit kan via de site van de overheid via het formulier voor het doen van eigen aangifte van het faillissement: Formulier aanvraag eigen faillissement. Uiteraard kunnen we u bij de voorbereidingen en de vraag of faillissement inderdaad de beste oplossing is en het uiteindelijk indienen van de aanvraag behulpzaam zijn.

Kan ik een doorstart maken?
Als een crediteurenakkoord geen oplossing (meer) is, kan doorstart via het faillissement een oplossing voor u zijn. Uw bedrijf wordt dan in aangepaste – vaak afgeslankte – vorm voortgezet. Een nieuwe BV wordt opgericht die een deel van de bezittingen van de oude BV van de curator koopt, en daarmee het bedrijf min of meer voortzet. Zo hoeven niet alle crediteuren betaald te worden en kan zo het bedrijf weer winstgevend worden gemaakt. De nieuwe BV moet met anderen (verhuurder, leveranciers, andere handelscrediteuren) nieuwe overeenkomsten sluiten.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wacht u niet te lang met het zoeken van hulp bij de voorbereiding van een doorstart. Ons kantoor bereidt een doorstart samen met u voor al voordat het daadwerkelijke faillissement is uitgesproken. Samen brengen wij in kaart wat uw activa zijn, wat uw schuldenpositie is en welke middelen u nodig heeft om succesvol een doorstart te kunnen maken. Wij onderhandelen voor u met de curator over de transactie die gemoeid gaat met de doorstart. Vanwege onze ervaring als curator en bedrijfskundige weten wij precies waarop wij moeten letten. Dit maakt dat wij snel kunnen handelen. 

Hoe kan ik een faillissement voorkomen?
U kunt allereerst onderzoeken of u in aanmerking kunt komen voor de overheidsmaatregelen en of er mogelijkheden zijn om met schuldeisers afspraken te maken over uitstel of aanpassing van betalingen. Ga ook in overleg met uw bank om te zien of er wellicht aanvullende financiering mogelijk is of zoek andere mogelijkheden voor financiering.

Daarnaast is de WHOA ingevoerd (zie hieronder).

Mochten al deze maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u ook nog een surseance van betaling aanvragen. Dat moet dan wel goed voorbereid en begeleid worden en u zult dan al een concreet plan en financiering moeten hebben voor de toekomst. De ervaring leert (helaas) dat het merendeel van de surseances alsnog eindigt in een faillissement.

Hoe kan ik liquiditeitsproblemen voorkomen?
Met een goede liquiditeitsbegroting en prognoses kunt u uw liquide middelen organiseren. Zorg er voor dat u tijdig factureert, zorg voor een goede debiteurenincasso en probeer waar mogelijk voor uzelf wat ruimere betalingstermijnen af te spreken. Ook hier kunnen de geboden overheidsmaatregelen, waaronder bijvoorbeeld ook het uitstel van belastingen tijdelijk wat meer ruimte bieden, maar houd er dan wel rekening mee dat u uiteindelijk nog wel moet betalen.

Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?
De WHOA is sinds 1 januari 2021 ingevoerd en maakt het eenvoudiger om schulden te saneren. Schuldeisers die dwarsliggen kunnen worden gedwongen om een deel van hun vordering af te schrijven en in te stemmen met een crediteurenakkoord.

Het crediteurenakkoord uit de (WHOA) is een grote stap vooruit. De regeling is voor veel ondernemers de oplossing om hun schuldenlast tot haalbare omvang terug te brengen. De WHOA is een gerechtelijke procedure. Onder druk van de WHOA is het bovendien eenvoudiger geworden om schulden buiten de rechter om te saneren.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een van onze curatoren of onze insolventiespecialist.

Privacy en Corona

Mag de werkgever registreren dat een werknemer corona heeft?
Op grond van artikel 9 van de AVG mag de werkgever geen gezondheidsgegevens opslaan. Daar valt dus ook corona onder.

Het maakt daarbij ook niet uit of de werknemer toestemming geeft. Dat komt omdat toestemming onder de AVG vrij en onafhankelijk moet worden gegeven. Een werknemer wordt geacht die toestemming niet onafhankelijk te kunnen geven ten opzichte van de werkgever.

Vindt u dit waardevolle informatie, deel dit dan met anderen!

Uw zaak in vertrouwde handen

Eerlijk & deskundig

Voor particulieren en ondernemers

Korte lijnen

Resultaatgericht & Slagvaardig

Meer informatie over dit onderwerp?

Plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een advocaat.